Finance and Administration

Dział składa się z dwóch zespołów: finansów i administracji.

Zespół finansów odpowiedzialny jest za wszystkie operacje finansowe firmy. Zapewnia płynność finansową i sprawuje nadzór nad wydatkami i przychodami. Wskazuje potencjalne zagrożenia i stara się je eliminować. Ma zasadniczy wpływ na terminowość i prawidłowość operacji finansowych w firmie. Na podstawie analiz wskazuje najlepsze kierunki rozwoju, motywuje pracowników oraz określa cele, wskazując równocześnie najlepsze drogi do ich osiągnięcia. Zespół odpowiada również za politykę kadrową.

Zespół administracji tworzy jak najlepsze warunki zatrudnienia dla wszystkich pracowników oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie biura. Czuwa nad sprawnym przepływem informacji oraz obiegiem dokumentów. Wytycza procedury usprawniające funkcjonowanie biura oraz koordynuje ich wdrażanie. Zapewnia zaplecze techniczne, które daje wszystkim pracownikom poczucie komfortu przy rozwiązywaniu bieżących problemów administracyjno-informatycznych.

Wybrane usługi:

Audyt finansowy projektów

Analizujemy stopnień osiągnięcia wskaźników oraz celów projektu, sposób prowadzenia dokumentacji oraz zasady archiwizacji. Audyt finansowy to niezależne i obiektywne badanie prawidłowości i efektywności realizowanego przedsięwzięcia. Jego celem jest uzyskanie zapewnienia, że wydatki dokonane w ramach projektu są racjonalne, a on sam realizowany jest zgodnie z postanowieniami umowy i założeniami budżetowymi, wytycznymi programu oraz przepisami prawa. Podstawą działań w ramach audytu są wytyczne Komisji Europejskiej oraz instytucji zarządzających w przypadku konkretnych programów, jak również Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Międzynarodowe Standardy Usług Pokrewnych (ISRS), zobowiązanie do wykonania uzgodnionych procedur w zakresie informacji finansowych (IFAC) oraz Kodeks Etyki Zawodowej Biegłych Księgowych (IFAC).