International Research

International Research Team zajmuje się planowaniem i realizacją badań i ewaluacji dla instytucji europejskich (Komisja Europejska – DG EMPL, DG EAC, DG Home, Parlament Europejski i agendy), międzynarodowych (ONZ i jego agendy, OECD, inni donorzy) i krajowych. Tematyka wdrażanych przez dział projektów rozciąga się od rynku pracy, migracji, włączenia społecznego (w tym w szczególności równość płci, prawa dziecka, prawa mniejszości), edukacji, dobrego rządzenia (good governance), w tym społeczeństwa obywatelskiego, po zdrowie publiczne.

Zespół International Research Team zajmuje się monitoringiem i ewaluacją (M&E) projektów badawczych, rozwojowych, komunikacyjnych i grantowych oraz badaniami eksploracyjnymi. Zakres geograficzny realizowanych projektów obejmuje obszar UE, kraje sąsiadujące z UE oraz regiony i kraje rozwijające się w innych częściach globu.