Policy & Research

Dział Policy & Research odpowiada za opracowywanie badań, analiz i ewaluacji oraz doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego. Oferuje analizy, które stanowią podstawę decyzji zarządczych i biznesowych. Zespół Policy & Research dba o to, by wykonywane ekspertyzy uwzględniały najnowsze trendy badawcze i konsultingowe. Konsultanci wykorzystują szeroką paletę technik badawczych i analitycznych oraz przeszło osiemdziesięcioletnie doświadczenie grupy Ecorys.

Dział Policy & Research specjalizuje się w ewaluacji programów i projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym unijnych. Opracowuje niezależne ewaluacje, które pozwalają na ocenę skuteczności, adekwatności i efektywności podjętych działań oraz zastosowanie skutecznych środków naprawczych w przypadku zdiagnozowania problemów. Pracownicy Działu współpracują z szerokim gronem niezależnych specjalistów, w tym ekspertów akademickich i naukowych (PAN, UW, SGH). Dział Policy & Research wykonuje także strategie rozwoju zarówno na poziomie województw, jak i mniejszych jednostek terytorialnych.

Do zakresu usług świadczonych przez dział Policy & Research należy:

  • realizacja badań ewaluacyjnych (ex-ante, on-going, ex-post) projektów oraz programów
  • przeprowadzanie ewaluacji kampanii informacyjno-promocyjnych, umożliwiających ocenę procesu planowania i wdrażania kampanii oraz uzyskanych dzięki niej efektów
  • badanie rynku – przeprowadzanie analiz, zdobycie najszerszych informacji na temat zachodzących na rynku zjawisk i procesów, na przykład dotyczących popytu i podaży, potrzeb, preferencji i zachowań konsumentów, klientów, funkcjonowania konkurencji
  • organizowanie i nadzorowanie procesu konsultacji społecznych – projektowanie procesu konsultacji społecznych, diagnozowanie potrzeb mieszkańców, organizacji i prowadzenie działań konsultacyjnych

Wybrane usługi:

Badania rynku

Kierując swoje badania do różnych typów przedsiębiorstw i branż, łączymy doświadczenie i wiedzę ekspertów z różnorodnością metod i technik. Badanie służy analizie rynku, na którym działa firma, i rozpoznaniu jej otoczenia zewnętrznego, czyli poznaniu bieżących zjawisk i procesów rynkowych oraz przewidywaniu kierunków zmian. Głównym celem badań jest zdobycie jak najszerszych informacji na temat zachodzących na rynku zjawisk i procesów, na przykład dotyczących popytu i podaży, potrzeb, preferencji i zachowań konsumentów, klientów, czy funkcjonowania konkurencji. Stanowiąc istotną część badań marketingowych, badania rynku przyczyniają się do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy, wspierają proces decyzyjny w firmie i redukują do minimum ryzyko popełnienia błędów.

Ewaluacja projektów i programów

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie oceny wdrażanych projektów czy programów oraz poprawy jakości działań w firmach, prowadząc ewaluacje przed (ewaluacja ex ante), w trakcie (on-going) oraz po (ex post) realizacji projektów i programów. Ewaluacja projektu czy programu jest porównaniem rezultatów projektu z jego wstępnymi założeniami. Każda firma – bez względu na doświadczenie, wielkość zatrudnienia czy branżę – wdraża różne projekty i programy. Działanie to może budzić wiele wątpliwości na każdym jego etapie: od niepewności względem jakości samego projektu, przez dyskusyjność pewnych decyzji operacyjnych aż po trudności przy podsumowaniu podjętych działań, ocenie rezultatów i formułowaniu konstruktywnych wniosków. Tymczasem obiektywna i trafna ocena projektu na wszystkich jego etapach oraz szybkie reagowanie na zidentyfikowane nieprawidłowości są warunkami sukcesu każdego planowanego przedsięwzięcia.

Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnych

Opracowane przez nas badania ewaluacyjne kampanii informacyjno-promocyjnych umożliwiają ocenę procesu planowania i wdrażania kampanii oraz uzyskanych dzięki niej efektów. Pozwalają:

  • przyjrzeć się trafności działań i narzędzi wykorzystywanych podczas kampanii w odniesieniu do potrzeb i możliwości jej odbiorców,
  • zidentyfikować działania i instrumenty, które w najwyższym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia celów kampanii,
  • oszacować stopień realizacji jej celów (skuteczność i wpływ na adresatów),
  • sformułować szczegółowe rekomendacje niezbędne do uprawnieninia przyszłych kampanii.

Konsultacje społeczne

Organizujemy i nadzorujemy proces konsultacji społecznych, na przykład w ramach tworzenia strategii transportowej dla powiatu czy wyznaczania obszaru funkcjonalnego aglomeracji . Celem konsultacji, czyli dialogu między partnerami społecznymi, jest pozyskanie opinii na temat planowanego lub wdrażanego projektu od jego przyszłych beneficjentów czy interesariuszy. Interesariusze projektu zostają włączeni w proces decydowania o ostatecznym jego kształcie. Zapewnienie partycypacji w procesie inwestycyjnym wpływa na budowanie pozytywnych postaw wobec planowanego lub wdrażanego projektu, dlatego konsultacje społeczne często stanowią element strategii PR. Od kilku lat znaczenie konsultacji społecznych dostrzegają także prywatni inwestorzy. Efektem współpracy jest wypracowanie szczegółowych rekomendacji dla planowanych lub realizowanych przedsięwzięć i strategii inwestycyjnych.