Programme & Project Management

Dział Programme & Project Management specjalizuje się we wdrażaniu schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i  prywatnych oraz zarządzaniu projektami europejskimi. Zespół odpowiadał m.in. za wdrożenie Funduszu Kapitału Początkowego oraz Funduszy dla Organizacji Pozarządowych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zespół Programme & Project Management ma bogate doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych i z komponentem międzynarodowym. Specjalizuje się w tematyce związanej z edukacją, rynkiem pracy oraz ekonomią społeczną – zainicjował ponadto „Politykę innowacji”, czyli fakultet dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzony przez najlepszych ekspertów w dziedzinie innowacji.

Dział Programme & Project Management tworzy partnerstwa z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, kierując się potrzebami adresatów działań, a także efektywnością realizowanych przedsięwzięć.

Do zakresu usług świadczonych przez dział Programme & Project Management należy:

  • opracowywanie i wdrażanie projektów współfinansowanych z EFS
  • kompleksowa realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
  • zarządzanie programami regrantingu oraz projektami dofinansowanymi ze środków europejskich
  • realizacja audytów i kontroli projektów dofinansowanych ze środków europejskich

Wybrane usługi:

Szkolenia

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami rynku pracy i sprawdzonymi trenerami, oferujemy bogate portfolio szkoleń oraz ich kompleksową organizację. Po precyzyjnym określeniu celu wydarzenia wypracowujemy jego koncepcję, a następnie w pełni koordynujemy projekt w fazie realizacyjnej.

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu:

  • kompetencji wspomagających pracę specjalistów w różnych obszarach, między innymi: metodyki pracy z grupami, pracy z klientem indywidualnym, obsługi klienta, budowania marki, badań marketingowych, e-marketingu, zamówień publicznych, coachingu, pracy z klientem odmiennym kulturowo,
  • zarządzania projektami, między innymi: pozyskiwania i rozliczania funduszy UE i przygotowywania wniosków aplikacyjnych, monitoringu i ewaluacji projektów, realizacji tzw. polityk horyzontalnych w projektowanych przedsięwzięciach (zasady równości szans, przeciwdziałania dyskryminacji, zasady zrównoważonego rozwoju),
  • kompetencji osobistych, m.in. zarządzania pracą w czasie, komunikacji interpersonalnej, konstruktywnego postępowania w sytuacji konfliktu, technik radzenia sobie ze stresem.

Zarządzanie projektami UE i grantami

Kompleksowo obsługujemy projekty unijne – od opracowania aplikacji i budowania partnerstwa, poprzez realizację projektu, po jego rozliczenie i ewaluację. Specjalizujemy się w opracowywaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej z priorytetów POKL i POIG. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grantami, opracowywaniu strategii i procedur wdrażania schematów grantowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, w realizacji oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektów regrantingowych oraz w rozliczaniu dofinansowanych projektów, ich kontroli i monitoringu.