Publications

Inwestycje w MŚP. Pod lupą 2016

Najnowszy raport EFL SA, kontynuujący 6-letnią tradycję, w tegorocznej edycji kieruje się ku inwestycjom, czyniąc to w potrójnym ujęciu: historycznym, opisowym (dzisiejszym) i wybiegającym w przyszłość. Oparty m.in. na badaniach przedsiębiorców, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o status inwestycji w sektorze, jej źródła finansowe, bariery i perspektywy. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach zleconych przez EFL SA niezależnemu podmiotowi badawczemu (Ecorys Polska), rozbudowanych o kontekst społeczno-ekonomiczny dotyczący procesów związanych z inwestycjami w gospodarce. Dzięki formule wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, które wzbogacają ilościową część badania, raport ukazuje wielostronny portret przedsiębiorcy, który inwestuje (wciąż za mało na tle Europy) lub wykazuje wobec nich dystans. 


Badanie polskiego rynku animacji i VFX. Raport końcowy – 2015 rok

Raport stanowi materiał obrazujący potencjał oraz szeroko rozumiane korzyści wynikające z rozwoju sektora animacji, w kontekście branży kreatywnej, w Polsce zarówno na poziomie mikro – dla firm działających w tej branży oraz sektorów powiązanych, dla potencjalnych inwestorów, jak i na poziomie makro – dla kraju. Tłem dla oceny sytuacji w sektorze animacji w Polsce była analiza wybranych międzynarodowych rynków branżowych: rynku animacji (filmu animowanego) w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Niemczech i w Czechach. Głównym celem badania była ocena potencjału ekonomicznego, technologicznego oraz perspektyw rozwoju – w kontekście konkurencyjności międzynarodowej – polskiego sektora animacji i VFX, także w odniesieniu do sektorów powiązanych.

Publikacja dostępna jest w wersji pełnej oraz skróconej. 


Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego „Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu PROM. Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej.