Publikacje

Raport Roczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przygotowany przez Ecorys Polska raport zawiera informacje o najważniejszych działaniach, jakie NCBR podejmował w roku 2016, zarówno w formie zwięzłego kalendarium, jak i detalicznego opisu konkursów i projektów prowadzonych na rzecz beneficjentów. W edycji nie zabrakło infografik przybliżających finansowy wymiar działań Centrum, a także prezentujących mapę dotacji z uwzględnieniem ich wartości, lokalizacji, typu beneficjenta, a także stadium zaawansowania projektowego. Siedem projektów dofinansowania zostało przedstawionych w formie ilustrowanej, bardziej rozbudowanej narracji, stanowiącej studium przypadku i jednocześnie kompendium dobrych praktyk.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Jest Instytucją pośredniczącą w programach operacyjnych UE „Inteligentny Rozwój” oraz „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Warszawa 2017


Inwestycje w MŚP. Pod lupą 2016

Najnowszy raport EFL SA, kontynuujący 6-letnią tradycję, w tegorocznej edycji kieruje się ku inwestycjom, czyniąc to w potrójnym ujęciu: historycznym, opisowym (dzisiejszym) i wybiegającym w przyszłość. Oparty m.in. na badaniach przedsiębiorców, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o status inwestycji w sektorze, jej źródła finansowe, bariery i perspektywy. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach zleconych przez EFL SA niezależnemu podmiotowi badawczemu (Ecorys Polska), rozbudowanych o kontekst społeczno-ekonomiczny dotyczący procesów związanych z inwestycjami w gospodarce. Dzięki formule wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami – klientami EFL SA, które wzbogacają ilościową część badania, raport ukazuje wielostronny portret przedsiębiorcy, który inwestuje (wciąż za mało na tle Europy) lub wykazuje wobec nich dystans.

Warszawa 2016


Badanie polskiego rynku animacji i VFX. Raport końcowy

Raport stanowi materiał obrazujący potencjał oraz szeroko rozumiane korzyści wynikające z rozwoju sektora animacji, w kontekście branży kreatywnej, w Polsce zarówno na poziomie mikro – dla firm działających w tej branży oraz sektorów powiązanych, dla potencjalnych inwestorów, jak i na poziomie makro – dla kraju. Tłem dla oceny sytuacji w sektorze animacji w Polsce była analiza wybranych międzynarodowych rynków branżowych: rynku animacji (filmu animowanego) w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Niemczech i w Czechach. Głównym celem badania była ocena potencjału ekonomicznego, technologicznego oraz perspektyw rozwoju – w kontekście konkurencyjności międzynarodowej – polskiego sektora animacji i VFX, także w odniesieniu do sektorów powiązanych.

Publikacja dostępna jest w wersji pełnej oraz skróconej. 

Warszawa 2015


Potencjały i wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego „Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu PROM. Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej.

Warszawa 2014


Nowe technologie w branży telekomunikacyjnej

Branża telekomunikacyjna jest jedną z najlepiej rozwijających się, dzięki czemu nowe technologie nieustannie ewoluują. Każdego roku oferowane są nowe, innowacyjne usługi i produkty, które nabierają coraz bardziej indywidualnego oblicza. Szybki postęp technologiczny, oraz zapotrzebowanie na usługi IT daje wiele możliwości i umożliwia rozwój w tej dziedzinie.

Warszawa 2013


Nowe technologie w branży mechatronicznej

Nie wszyscy uważają, że można przewidzieć przyszłość technologii poprzez realizację programów Foresight, cytując kilka słynnych „przepowiedni” jak np.: „Sądzę że na rynku światowym jest miejsce na co najwyżej pięć komputerów.” Thomas Watson, Założyciel i Prezes IBM, 1943 r. „Komputery w przyszłości będą ważyły nie więcej niż 1,5 tony”. Popular Mechanics Magazine, 1949. „640K pamięci powinno wystarczyć każdemu” Bill Gates, 1981. Nauka mechatroniki dla prawdziwych pasjonatów techniki może stać się wprost nieocenioną możliwością rozwoju, stałego poszerzania horyzontów i gwarancją znalezienia interesującego zatrudnienia w przyszłości.

Warszawa 2013


Nowe technologie w branży logistyczno-spedycyjnej

W opracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii w branży logistycznej i transportowo-spedycyjnej. Skoncentrowano się na wyjaśnieniu istoty, cech, znaczenia oraz podstawowych funkcjonalności aktualnie wykorzystywanych rozwiązań IT w aspekcie szeroko rozumianej telematyki. Wskazano także potencjalne korzyści, jakie operatorzy logistyczni, oraz pozostali uczestnicy tworzący współczesne łańcuchy dostaw mogą osiągnąć po wdrożeniu rozwiązań, głownie systemowych w swoich organizacjach.

Warszawa 2013


Nowe technologie w branży ekonomicznej

W poniższym opracowaniu zostały opisane nowoczesne technologie w branży ekonomicznej. Pod tym pojęciem autorka rozumie przede wszystkim rozwiązania związane z szeroko pojętą teleinformatyką oraz informatyką, w szczególności różnego rodzaju oprogramowanie dedykowane pracownikom branży ekonomicznej. Wyjaśniono podstawową terminologię informatyczną, zalety i wady stosowanych technologii oraz potencjalne ścieżki rozwoju branży. Ponadto, zaprezentowano wykorzystanie rozwiązań z dziedziny nowoczesnych technologii pod kątem wybranych grup zawodowych z branży ekonomicznej.

Warszawa 2013


Nowe technologie w branży turystycznej

Uczestnictwo w turystyce pozwala realizować różnorodne potrzeby współczesnego człowieka. Wśród tych najistotniejszych warto wymienić te związane z potrzebą wypoczynku, regeneracji sił psychofizycznych, kontaktu z naturą, poznania i przeżycia przygody oraz kontaktów towarzyskich i integracji.

Warszawa 2013


Project-based learning in educational practice. The experience from project

A publication from the project "Development of interests among lower secondary school students as a road to career".

Warsaw 2013


Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa 2011


Vademecum szkoleniowe dla MŚP

Vademecum szkoleniowe dla MŚP, projekt "Szkolenia to się opłaca".

Warszawa 2011