Przeprowadzimy analizę Strategii komunikacji PROW 2014-2020

Ecorys Polska rozpoczyna realizację badania pn. „Ocena wskaźników rezultatu i oddziaływania Strategii komunikacji PROW 2014-2020” dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym celem projektu jest określenie wartości bazowej i docelowej oraz ocena wskaźników rezultatu i oddziaływania wskazanych w Strategii, realizowanych przez trzy cele szczegółowe:

  1. Wskazanie możliwych wartości bazowych i docelowych wskaźników rezultatu i oddziaływania, ocena ich kompletności, skuteczności, trafności, istotności oraz użyteczności;
  2. Wskazanie dodatkowych/ alternatywnych wskaźników rezultatu i oddziaływania, w opinii Wykonawcy adekwatnych;
  3. Dokonanie oceny sposobu pomiaru oraz wskazanie alternatywnych sposobów pomiaru wraz z prognozą jego skuteczności i efektywności.

W ramach badania przewidziano szereg metod analitycznych (modelowanie, analiza SMART, metody macierzowe) oraz badań terenowych (IDI, panel, warsztat), całemu procesowi towarzyszyć będzie analiza danych zastanych.