Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Klient: 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

W latach 2010-2015 – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk – Ecorys Polska pełnił funkcję operatora Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Odpowiadaliśmy za wdrożenie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz Funduszu Partnerskiego.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez finansowanie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Dofinansowanie z FOP otrzymać mogły projekty z następujących obszarów tematycznych: edukacja obywatelska, działania kontrolne i partycypacja w polityce publicznej.

W ramach FOP ogłoszone zostały 3 nabory wniosków o dofinansowanie dla projektów „małych” (o wartości od 5 000 CHF do 40 000 CHF) oraz 3 nabory wniosków o dofinansowanie dla projektów „dużych” (o wartości 10 000 CHF do 250 000 CHF).

Fundusz Partnerski

Rolą Funduszu Partnerskiego było promowanie i wzmacnianie partnerstw w różnych obszarach tematycznych pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi. Projekty realizowane w ramach FP służyć miały tworzeniu i wzmacnianiu sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu.

Do udziału w konkursie zapraszane były polskie jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki oraz polskie instytucje, urzędy wojewódzkie i partnerzy społeczni w partnerstwie ze szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami rządowymi, w tym ich stowarzyszeniami, związkami i instytucjami oraz szwajcarskimi partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Dofinansowane projekty mogły mieć charakter tylko i wyłącznie „miękki”, nie mogły zawierać działań inwestycyjnych.

W ramach FP ogłoszone zostały 2 nabory wniosków o dofinansowanie (o wartości projektów od 10 000 CHF do 250 000 CHF).


Wdrażając Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, zrealizowaliśmy 336 projektów. Dodajmy do tego projekty Funduszu Partnerskiego w liczbie 31 oraz 12 inicjatyw realizowanych wspólnie przez beneficjentów Grantu, czyli efekt spotkań sieciujących, które odbyły się w październiku i listopadzie 2015 roku w dużych miastach całej Polski. Wyniki przeprowadzonych ewaluacji potwierdziły, że na poziomie globalnym wskaźniki rezultatu i produktu dla FOP zostały wielokrotnie przekroczone, zaś w przypadku FP wskaźniki udało się osiągnąć w zdecydowanej większości.

Zachęcamy do lektury publikacji pt. „Siła Partnerstw”, zbierającej informacje na temat wszystkich projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Partnerskiego, którą pobrać można, klikacjąc w link poniżej.

Więcej informacji: http://swissgrant.pl/.

Załączniki: